Japan

CCRP
Yukiko Fujisawa

P.T., C.C.R.P.
Saitama Animal Medical Center
CCRP
Kayo Nagasaka

D.V.M., C.V.A., C.V.T., C.C.R.P.
D&C Physical Therapy

Email: dandc@animalreha.jp
animalreha.jp 

CCRP
Tadashi Sano

D.V.M., Ph.D., C.C.R.P.
NIHON University 
Animal Medical Center (AMEC)

Email: tsano@brs.nihon-u.ac.jp
hp.brs.nihon-u.ac.jp/
vetsourin/index.html

CCRP
Yoko Fukada

V.T., C.C.R.P.
Fabre Animal Medical Center

Email: fabre@viola.ocn.ne.jp
www5.ocn.ne.jp/fabre

CCRP
Hiroyuki Hirabayashi

D.V.M., C.C.R.P.
Sakura Animal Hospital

Email: t-hiro@rg7.so-net.ne.jp
www.sakura-ah.jp

CCRP
Shimpei Fukuda
D.V.M., C.C.R.P.
CCRP
Ryota Kimura

D.V.M., C.C.R.P.
Fujiidera Animal Hospital

Email: veterinarian_jack@yahoo.co.jp
www.fujiidera-ah.com/introduction.htm

CCRP
Takashi Mori

D.V.M., C.C.R.P.
Daktari Animal Hospital Kyoto

Email: mori@daktari.info
www.daktari.info

CCRP
Yutaka Ueda

D.V.M., M. Sc., C.C.R.P.
Asao Veterinary Clinic

Email: mail@asao.vc
asao.vc

CCRP
Takumi Ito

D.V.M., C.C.R.P.
Heart Animal Hospital

Email: vet@myad.jp
www.7651122.com

CCRP
Kozue Torii

D.V.M., C.C.R.P.
Bayside Animal Clinic

Email: torii@minami-ahg.jp
www.minami-ahg.jp

CCRP
Saori Maejima

D.V.M., C.C.R.P.
Yasaka Animal Care Center

Email: run_dog_run_cow_milk
@yahoo.co.jp

yasaka.nomaki.jp

CCRP
Yuki Sato

D.V.M., C.C.R.P.
Fukuoka Animal Medical Center

Email: yuki@f-dic.com

CCRP
Saki Ozaki

D.V.M., C.C.R.P.
Heart Animal Clinic

Email: ozaki@heart-ac.com
www.heart-ac.com

CCRP
Tomoko Yabuno

V.T., C.C.R.P.
Fujiidera Animal Hospital
Animal Joint Reconstruction Center

Email: bobfordbell@yahoo.co.jp
www.fujiidera-ah.com

CCRP
Hidenori Watasawa

D.V.M., C.C.R.P.
Dolphin Animal Hospital

Email: director@dolphin-ah.com
www.dolphin-ah.com

CCRP
Takahiro Ueno

D.V.M., C.C.R.P.
White Lotus Clinic

Email: bowwowisland@white-lotus.co.jp
www.white-lotus.co.jp

 

CCRP
Morito Ogasawara
D.V.M, C.C.R.P.
Bayside Animal Clinic

Atsuko Ishikawa
C.C.R.P.
Ikoma, Nava 630-0242
0890-8896-5206
Email: azucaish@yahoo.co.jp

Noriyuki Miyaho
C.C.R.P.
Hyogo 688-0003
01-70-4385-3373
Email: n.miyaho@gmail.com